تگ - اختلالات اسکلتی

بهره وری نیروی انسانی

منظور از پایش سلامت کارکنان چیست

اختلالات اسکلتی- عضلانی، از عوامل شایع آسیب‌های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه هستند. برخلاف گسترش روبه‌رشد فرآیندهای مکانیزه و خودکار، اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار، عمده‌ترین عامل از دست رفتن زمان کار و افزایش هزینه‌ها می‌باشد و آسیب‌های جسمی و ذهنی نیروی کار، از بزرگ‌ترین معضلات بهداشت حرفه‌ای در کشورهای صنعتی و...

خبرنامه امن آفرین

عضویت در خبرنامه امن آفرین